Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

III. Agapeti diaconi Capita paraenetica ad imperatorem Iustinianum, quorum achrostichis haec: To Theiotato k.l
III. Agapetou diakonou Parainetika pros ton basilea Ioustinianon on e akrostichis ede To theiotato k.l