Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VI. Expositio Enchiridii, ut vocant, Epicteti, in magis pium sensum translati, auctore anonymo
VI. Exegesis tou kaloumenou encheiridiou tou Epiktetou, metatethentos epi to eusebesteron

datazione non espressa