Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIV. Divinissimo et religiosissimo imperatori nostro Iustiniano Agapetus minimus diaconus
XXIV. To theiotato kai eusebestato basilei emon Ioustiniano Agapetos o elachistos diakonos