Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VI. Compendium iuxta Peripateticos virtutum et vitiorum
VI. Synopsis kata tous ek tou peripatou ton areton te kai ton kakion