Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XX. Sapientissimi et eloquentissimi D. Manuelis Moschopuli De adfectionibus dictionum
XX. Tou sophotatou kai logiotatou kyriou Manouel tou Moschopoulou Peri ton pathematon ton lexeon