Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXI. Ex Tryphonis Operibus de dictione os et aliis nonnullis
XXXI. Ek ton tou Tryphonos peri tou os kai allon tinon