Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

Michaelis prsbyteri et syncelli apostolicae sedis Hierosolymitanae Methodus de constructione orationis, ex tempore composita Edessae Mesopotomiae rogatu Lazari Diaconi, philosophi et logothete
XLV. Michael presbyteron kai sygkellou tou apostolikou thronou ton Ierosolymon methodos peri tes tou logou syntaxeos schediastheisa en edesse tes Mesopotamias aitesei Lazarou diakonou, philosophou kai logothetou