Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXIII. Theophylacti praefecti Simocattae Dialogus de diversis naturalibus dubitationibus et solutionibus ipsarum
XXXIII. Theophylaktou apo eparchon tou Simokatou dialogos peri diaphoron physikon aporematon kai epilyseon auton