Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIV. Libanii quaestoris sophistae Epistolae
XXIV. Libaniou Koiastoros tou sophistou Epistolai