Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VIII. Allocutio ad Praetorem D. Nicephorum Prosuchen, Athenas ingredientem
VIII. Prosphonema eis ton Praitora kyrion Nikephoron ton Prosouchon tais Athenais epistanta