Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXIV. Eiusdem [Theophylacti] Ad imperatorem D alexium Oratio
XXXIV. Tou autou Eis ton autokratora kyrion Alexion