Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXI. Collectio sententiarum sapientissimi salomonis
XXI. Sylloge ton paroimion tou sophotatou Solomontos