Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XLVII. Monachorum maxime venerabilis sapientissimi ac eloquentissimi D. Maximi Planudae De grammatica dialogus. Dialogi personae sunt Palaetimus et Neophron
XLVII. Tou timiotatou en monachois sophotatou kai logiotatou kyrou Maximou tou Planoude Peri grammatikes dialogos. Ta tou dialogou prosopa Palaitimos kai Neophron