Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXVII. Epistolae beati Bulgarorum (archiepiscopi) D. Theophylacti, numero LXXV
XXVII. Epistolai tou makaritou Boulagarias kyriou Theophylaktou