Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XV. Eiusdem [Libanii] ad imperatorem (Theodosium) pro templis Gentilium non excipiendis
XV. Tou autou pros ton autokratora yper ton ieron