Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

II. Sapientissimi et eloquentissimi D. Theodori Prodromi Brevis enarratio in erotemata. Sermonem autem facit ad Sebastocratosissam, sive imperatricem Augustam D. Irenem. Prologus
II. Tou philosophotastou kai logiotatou kyriou Theodorou tou Prodromou Syntomos diegesis eis ta erotemata. Poietai de ton logon pros ten sebastokratorissan kyrian Eirenen. Prologos