Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XL. Sapientissimi D. Nicephori Gregorae De regularum stabilitate
XL. Tou sophotatou kyriou Nikephorou tou Gregora Peri tes ton kanonon astasias