Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XX. Hypothesis, seu admonitio ad Iustinianum imperatorem proposita ab Agapeto minimo diacono
XX. Ypothesis eis Ioustinianon basilea, ektheisa para Agapetou diakonou echousa akrostichida tende, to theiotato kai eusebestato basilei emon Ioustiniano Agapetos o elachistos diakonos