Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXVI. De Epistolis conscribendis Procli sophistae
XXXVI. Peri epistolimaiou charakteros, Proklou sophistou