Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VIII. Philostrati Heroica translata ab Italorum dialecto in graecam linguam a sapientissimo illo et benemerito viro D. Maximo Planude in dialogi formam. Interloquuntur autem initor et Phoenix
VIII. Philostratou Eroika metenechthenta apo tes Italon dialektou pros ten Ellada phonen para tou sophotatou kai makaritou ekeinou kyrou Maximou tou Planoude. Esti de to olon dialogos ta tou dialogou prosopa ampelourgos kai Phoinix