Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VI. Eiusdem [Libanii] lamentatio super templum Apollinis Daphnaei
VI. Tou autou monodia eis ton en te Daphne neon tou Apollonos