Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXVI. Herodiani De nominibus masculinis accentum habentibus ante ultimam ac de eorum vocativis et genitivis ab ancipitis derivatis
XXVI. Herodianou peri ton pro mias echonton ton tonon arsenikon eutheion kai ton kletikon auton kai peri genikon amphiballomenon apo dichronou