Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

X. Metaphrastici in domum Acathistae
X. Metaphrastikoi eis tou oikous tes Akathistou