Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XII. Vita et conversatio S. Mariae Aegyptiacae a meretricia ad asceticam sanctamque vitam conversae
XII.Bios kai politeia tes osias Marias tes Aigyptias tes apo etairidon osios askesases