Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXI. Ex praeceptis S. Pachomii
XXI. Ek ton entolon tou agiou Pachomiou