Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VII. Ad Antiochenos de imperatori ira
VII. Pros Antiocheis peri tes tou basileos orges