Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXVIII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] ex Epistola ad Romanos et de eleemosyna, sermo VI
XXXVIII. Tou autou Ek tes pros Romaious Epistoles kai peri eleemosynes logos st