Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IV. Smyrnaei Sermo de azymis et de ea quae apud Romanos dicitur Spiritus ex filio processione
IV. Tou Smyrnaiou Logos peri ton azymon kai peri tes legomenes para Romaiois tou pneumatos ek tou uiou ekporeuseos