Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXIX. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] Moralia ex sermone interpretationis Epistolae ad Romanos ac de eleemosyna
XXXIX. Tou autou ethika ek tou logou tes ermeneias tes pros Romaious Epistoles kai peri eleeemosynes