Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XIV. Abbatis Cassianis Romani ad Castorem episcopum de institutione et disciplina coenobiorum Aegypti et Orientis
XIV. Tou abba Kassianou tou Romaiou pros Kastora episkopon peri typoseos kai diagoges ton kata ten Aigypton kai Anatolen koinobion