Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IV. Mense eodem [Decembri], die VIII. Vita et conversatio B. Ioanni episccopi et silentiarii Laurae Abbatis Sabae
IV. Meni to auto z. Bios kai politeia tou makariou Ioannou tou episkopou kai esychastou tes Lauras tou Abba Saba