Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XIII. S. P. N. Isaaci ascetae et anachoretae Syri Sermo de renunciatione et monastica disciplina
XIII. Tou en agiois patros emon Isaak tou asketou kai anachoretou tou Syrou Logos peri apotages kai monachikes politeias