Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

II. Beatissimi Thessalonicensis domini Nicetae Maronitae qui fuit etiam magnae ecclesiae chartophylax disquisitio de processione Spiritus Sancti
II. Tou makariotatou Thessalonikes kai gegonotos chartophylakos tes megalees ekklesias kyrou Niketa tou Maroneias exetasis peri tea tou agiou pneumatos ekporeuseos