Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XII. Mense Octobri, die XIX. Vita S. Abramii conscripta a S. P. N. Ephraem
XII. Meni Oktobrio kth. Bios tou makariou Abramiou syggrapheis ypo tou osiou patros emon Ephraim