Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XL. Eiusdem in illud: rogavit quidam e Pharisaeis Iesum ut pranderet apud se, et de eleemosyna, sermo VIII
XL. Tou autou Eis to: erota tis ton Pharisaion ton Iesoun, opos aristese par' auto kai peri eleemosynes, logos e