Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XV. Dominica ante Christi Nativitatem. S. P. N. Ephraem Syri Sermo in pulcherrimum Ioseph
XV. Kyriake pro tes Christou genneseos. Tou osiou patros emon Ephraim tou Syrou logos eis ton pagkalon Ioseph