Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXII. Epistola Ammonis episcopi (Elearchiae) de conversatione et particulari vita Pachomii et Theodori
XXII. Epistole Ammonos episkopou peri politeias kai biou merikou Pachoumiou kai Theodorou