Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XLIV. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] admonitiones spirituales, sermo XII
XLIV. Tou autou nouthesiai pneumatikai, logos dodekatos