Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXI. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] Homilia in Seraphim et quanta sit dignitas stare prope thronum regium et quod etiam hominibus possibile sit hanc consequi dignitatem et de poenitentia sermo VI
XXXI. Tou autou Omilia eis ta Serapheim kai oson estin axioma plesion estanai tou thronou tou basilikou kai oti kai anthropois to axioma touto kektesthai dynaton kai peri metanoias logos st