Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XI. Mense Iulio, die XXI. vita et conversatio S. P. N. Symeonis, qui propter Christum cognominatus est Stultus et Ioannis Eremitae, conscripta a Leontio, sanctissimo Neapoleos in insula Cypri episcopo
XI. Meni Ioulio ka. Bios kai politeia tou osiou patros emon Symeon tou dia Christon eponomasthentos Salou kai Ioannou tou eremitou, syggrapheis upo Leontiou tou osiotatou episkopou Neapoleos tes Kyprion nesou