Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XVIII. Mense Ianuario, die XI. Vita et conversatio S. P. N. abbatis Theodosii Archimandritae totius eremi prope sanctam Christi Dei nostri civitatem, conscripta a Theodoro SS. episcopo Petrarum qui fuit eius discipulus
XVIII. Meni Iannouario ia. Bios kai politeia tou agiou patros emon abba Theodosiou tou Archimandritou pases tes eremou tes ypo ten agian Christou tou Theou emon polin, syggrapheis ypo Theodorou tou osiotatou episkopou Petron genamenou autou mathetou