Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VI. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] ad eos qui quaerunt cur e medio sublatus non sit diabolus et quod huius malitia nihil nos laedat si attendamus et de poenitentia
VI. Tou autou Omilia pros tous zetountas tinos eneken ouk ek tou mesou gegonen o diabolos, kai oti ouden emas blaptei e toutou poneria ean prosechomen kai peri metanoias