Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXV. Eusebii Pamphili epitome chronica ubi et de sancto paschate
XXV. Epitome chronike Eusebiou tou Pamphilou en o kai peri tou agiou pascha