Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XLI. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De ieiunio et eleemosyna, sermo IX
XLI. Tou autou Peri nesteias kai eleemosynes, logos th