Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIII. Domino meo dilecto fratri et consacerdoti Ammonio Theophilus in Domino salutem
XXIII. Kyriou mou agapeto adelpho kai sylleitourgo Ammonio Theophilos en Christo chairein