Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XI. Martyrium SS. et gloriosorum Christi martyrum Eustratii, Auxentii, Eugenii, Mardarii et Orestae
XI. Martyrion ton agion kai endoxon tou Christou martyron Eustratiou, Auxentiou, Eugeniou, Mardariou kai Orestou