Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXV. S. P. N. Ioannis archiepiscopi Constantinopolitani Chrysostomi ad eos qui ipsum redarguebant quod sacerdotium fugeret
XXV. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiscopou Konstantinoupoleos tou Chrysostomou pros tous egkalountas pheugein ten ierosynen