Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

X. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] liber quod qui se ipsum non laedit nemo laedere poterit [...]
X. Tou autou Logos oti ton eauton me adikounta oudeis parablapsai dynesetai [...]