Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXVI. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] in Davidem regem et Paullum apostolum de poenitentia et in varia dicta psalmistae quae in Christo finem habuerunt et quod non debemus desperare de salute nostra, sermo IV
XXXVI. Tou autou Eis Dabid ton basilea kai Paulon ton apostolon peri metanoias kai eis diaphora remata tou psalteros ermeneia eis ton Christon telos eschekota kai peri tou me apoginoskein emas tes eauton soterias, logos d