Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

II. Sancti patris nostri Iohannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani in adventum Domini nostri Iesu Christi, et in communem resurrectionem
II. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiskopou Kostantinoupoleos tou Chrusostomou eis ten parousian tou Kurie emon Iese Christou, kai eis ten koinen anastasin